Obchodné podmienky pre podujatia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODUJATIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Zákazníkom – majiteľom zakúpenej Vstupenky na strane jednej a Organizátorom – spoločnosťou Mystery Pub s.r.o., Šintavská 22, 851 05  Bratislava IČO: 54629721, DIČ: 2121742150, IČ DPH: SK2121742150; na strane druhej. Mystery Pub s.r.o. vystupuje v týchto obchodných podmienkach ako Organizátor rôznych typov Podujatí, so zameraním na zábavné spoločenské udalosti, vzdelávanie a kvízové hry. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Organizátorom vzniká kúpou Vstupenky na Podujatie Organizátora prostredníctvom webového riešenia www.mysteryeshop.sk. Proces kúpy Vstupeniek, platby za Vstupenky, postup v prípade straty, odcudzenia, poškodenia a zničenia Vstupeniek, reklamačný poriadok ohľadne Vstupeniek, odstúpenie od kúpy Vstupenky upravujú súčasne Obchodné podmienky Mystery Pub s.r.o., ktoré sú uverejnené na stránke www.mysteryeshop.sk. V prípade, že je zmluvnou stranou Zákazník - spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

V prípade, že je zmluvnou stranou Zákazník - podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

Podujatie:

Podujatie je stretnutie so zámerom zabaviť verejnosť alebo uzavretú skupinu ľudí na základe požiadaviek. Môže sa jednať o verejné podujatie, predstavenie, školenie, konferenciu, hudobný festival, koncert, alebo inú kultúrnu, športovú, vzdelávaciu, hudobnú spoločenskú akciu konanú na území Slovenskej republiky, ktorú organizuje, usporadúva, prevádzkuje Organizátor, alebo ktorého konanie, alebo usporiadanie je sprostredkované Organizátorom a Ponuka ktorého je Organizátorom vytvorená na webovom portáli www.mysteryeshop.sk, prostredníctvom ktorého má Zákazník možnosť zakúpiť si Vstupenku, ktorá mu umožňuje účasť na takomto Podujatí. Podujatie sa koná v čase a na mieste určenom Organizátorom v Ponuke uverejnenej na webovom portáli www.mysteryeshop.sk, ktorá súčasne obsahuje aj bližšie podmienky konania Podujatia. Organizátor sa zaväzuje zakúpené Podujatia poskytnúť v dohodnutom čase a mieste.

Organizátor:

Organizátor je Mystery Pub s.r.o., ktorý priamo predáva vstupenky bez využitia sprostredkovateľa.

Predajné miesto:

Predajným miestom je online stránka www.mysteryeshop.sk. Podujatie môže byť objednané a zakúpené prostredníctvo online stránky www.mysteryeshop.sk alebo na základe Objednávky so špecifickými požiadavkami Objednávateľa, kedy bude na základe dohody a skutočných nákladov vyfakturované dodatočne, po uskutočnení Podujatia. Predajným miestom môže byť aj samotné Podujatie, pokiaľ to bude umožnené Organizátorom.

Vstupenka:

Predstavuje ceninu, potvrdenie a doklad o zaplatení kúpnej ceny Zákazníkom za vstup (jednorazový, alebo opakovaný) na ním vybrané Podujatie Organizátora uverejnené na webovom portáli www.mysteryeshop.sk, ku ktorému sa daná Vstupenka viaže. Vstupenka slúži Zákazníkovi ako doklad o zaplatení kúpnej ceny za vstup na Podujatie, pričom za predpokladu, že Zákazník potrebuje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné sa obrátiť so svojou žiadosťou na: info@mysteryeshop.sk. Vstupenka bude po uhradení kúpnej ceny Vstupenky v plnej výške Zákazníkom v elektronickej podobe ako tzv. ,,E-ticket“ zaslaná na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú zadal v rámci registrácie na webovom portáli www.mysteryeshop.sk (registrovaný užívateľ), alebo pri kúpe Vstupenky bez registrácie (neregistrovaný užívateľ). Vstupenka môže byť následne Zákazníkom vytlačená na kancelársky hárok A4 alebo prostredníctvo mobilného zariadenia. V prípade, že sa zákazník nebude vedieť preukázať platnou vstupenkou v elektronickej alebo tlačenej podobe, jeho účasť na Podujatí bude zamietnutá.

Organizátor môže pri niektorých Podujatiach určiť, že Vstupenka bude vystavená na konkrétne meno a priezvisko Zákazníka, prípadne osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. V takomto prípade Zákazník zodpovedá za správnosť, úplnosť, pravdivosť a presnosť poskytnutých údajov. Organizátor je oprávnený požadovať pri vstupe na Podujatie od Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní aj predloženie dokladu, ktorým by preukázal totožnosť Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní a súlad údajov v doklade s údajmi uvedenými na Vstupenke.

Organizátor si vyhradzuje právo viazať platnosť Vstupenky na neporušený kontrolný ústrižok, jedinečný čiarový kód, alebo iné označenie vyobrazené na Vstupenke Organizátora, ktorý musí byť bez zmien, úprav, alebo poškodenia. Vstupenka je viazaná výlučne na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, a nie je možné ju použiť za účelom vstupu na iné podujatie. S držbou Vstupenky je spojené oprávnenie Zákazníka zúčastniť sa na Podujatí, na ktoré bola Vstupenka zakúpená. Vstupenku nie je možné ďalej ponúkať na predaj, alebo bezdôvodne a svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Prípadné vrátenie Vstupenky do predaja a jej výmena je možná len v prípade, ak je táto možnosť poskytovaná Organizátorom Podujatia, a len za podmienok uvedených Organizátorom v Ponuke Podujatia, prípadne v podmienkach Podujatia vydaných Organizátorom. Akékoľvek upravovanie, falšovanie, alebo kopírovanie Vstupenky je trestné. Vstupenka je neplatná po opustení Podujatia, alebo po ukončení Podujatia, a to s prihliadnutím na povahu Podujatia.

Trvanie Ponuky je ohraničené termínom určeným Organizátorom v Ponuke alebo kapacitne, maximálnym počtom zakúpených Vstupeniek, a to s prihliadnutím na obsah Ponuky Organizátora a záujem Organizátora. Pri vstupe na konkrétne Podujatie sa každá fyzická osoba musí preukázať vlastnou Vstupenkou.

Vstupenku je možné si zakúpiť na www.mysteryeshop.sk bankovým prevodom na čísla účtov uvedených pri objednávaní, online platbou platobnými kartami. V prípade, že si Zákazník vyberie bankový prevod, je nutné zaslať potvrdenie o úhrade, vzhľadom na dlhšiu dobu transféru finančných prostriedkov. Pokiaľ Zákazník toto potvrdenie nepošle, spoločnosť Mystery Pub s.r.o. nezaručuje doručenie Vstupenky a v tom prípade nemusí akceptovať žiadosť Zákazníka o účasť na Podujatí.

Úhradou vstupenky Zákazník potvrdzuje záväznú objednávku, ktorú nie je možné zrušiť bez dodržania postupu v týchto VOP.

Objednávka Vstupenky sa stáva záväznou za splnenia nasledovných podmienok: 

  • Momentom uhradenia kúpnej ceny za Vstupenku/Vstupenky Zákazníkom postupom uvedeným na www.mysteryeshop.sk a v týchto VOP, a to po úplnom a správnom vyplnení údajov v registračnom formulári objednávky Vstupenky (pri nezaregistrovaných Zákazníkoch), alebo v prihlasovacom formulári objednávky Vstupenky/Vstupeniek (pri registrovaných Zákazníkoch). Oznámenie o úspešnej registrácii na www.mysteryeshop.sk bude Zákazníkovi oznámené vo forme e-mailovej správy.
  • Udelením súhlasu s ustanoveniami VOP platnými a účinnými v   čase objednávky Zákazníka, s Ponukou Podujatia a podmienkami Podujatia. Platí, že objednávka Zákazníka neuhradená v lehote 24 hodín, resp. po neodoslaní potvrdenia o úhrade, bude po uplynutí tejto lehoty automaticky zrušená a práva Zákazníka s tým súvisiace automaticky zanikajú. Zákazník berie na vedomie, že kúpa a predaj Vstupenky sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom webového portálu www.mysteryeshop.sk.

Na určité druhy Podujatia je možné zakúpiť si Vstupenky aj na mieste Podujatia. Túto možnosť si vyhradzuje určiť Organizátor Mystery Pub s.r.o. pri každom Podujatí osobitne.

Vstupenka bude Zákazníkovi zaslaná v elektronickej podobe ,,E-ticket“na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom pri objednávke Vstupenky, alebo pri registrácii na www.mysteryeshop.sk, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín po obdržaní informácie o riadnom zaplatení kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške na účet spoločnosti Mystery Pub s.r.o. V prípade, ak nebude platba kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijatá do 24 hod. od zadania objednávky alebo nebude zaslané potvrdenie o zaplatení Vstupenky/Vstupeniek, objednávka Zákazníka bude automaticky zrušená, pričom peňažné prostriedky zodpovedajúce výške kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijaté Organizátorom po uplynutí tejto lehoty a po zrušení objednávky budú bezodkladne vrátené Zákazníkovi na účet, z ktorého boli zaslané. Pripísaním platby kúpnej ceny za Vstupenku/Vstupenky v plnej výške na účet Sprostredkovateľa, sa kúpna cena Vstupenky/Vstupeniek považuje za riadne uhradenú a nákup Vstupenky/Vstupeniek za riadne zrealizovaný. Zákazníkovi bude zaslaná Vstupenka na jeho e-mailovú adresu, a to v podobe elektronickej Vstupenky ,,E-ticket“, ktorá môže byť vo formáte PDF, alebo v inom vhodnom formáte s prihliadnutím na záujmy Organizátora. Zákazník je povinný vytlačiť si Vstupenku na kancelársky hárok A4 alebo mať ju uchovanú a pripravenú na nahliadnutie v mobilnom zariadení. Pre vylúčenie pochybností Sprostredkovateľ vyhlasuje, že otvorenie a tlač Vstupenky vo formáte PDF je možné len v programe, ktorý umožňuje otvorenie a tlač PDF dokumentov. V prípade, ak Organizátor určí iné pokyny týkajúce sa tlače a obsahu Vstupenky, tieto budú Organizátorom Zákazníkovi oznámené vo forme e-mailovej správy zaslanej Zákazníkovi spoločne so Vstupenkou. Spoločne so Vstupenkou budú Zákazníkovi doručené aj bližšie informácie týkajúce sa konkrétneho Podujatia, podmienok využitia Vstupenky, cena Vstupenky, prípadne osobitné požiadavky týkajúce sa konkrétneho Podujatia, Vstupenky, vstupu na Podujatie, a to s prihliadnutím na podmienky Organizátora konkrétneho Podujatia. Za predpokladu, že bude Vstupenka opatrená jedinečným čiarovým kódom, je Zákazník povinný sa pri vstupe na Podujatie preukázať platnou Vstupenkou s neporušeným jedinečným čiarovým kódom, ktorý bude na mieste zosnímaný príslušným čítacím zariadením, na základe čoho bude Zákazníkovi umožnený vstup na Podujatie. Po zosnímaní jedinečného čiarového kódu na Vstupenke, sa Vstupenka stane neplatnou, a nie je možné ju opätovne použiť bez ohľadu na osobu, ktorou bola Vstupenka pri vstupe na Podujatie predložená ako prvá. Akékoľvek ďalšie predloženie Vstupenky za účelom vstupu na Podujatie, nebude zo strany Organizátora akceptované, a takejto osobe nebude umožnený vstup na Podujatie. Platná Vstupenka, ktorá spĺňa všetky náležitosti je oprávneným dokladom umožňujúcim Zákazníkovi vstup na Podujatie a využívanie s tým súvisiacich služieb týkajúcich sa Podujatia. Organizátor má povinnosť vystaviť daňový doklad Zákazníkovi, ktorý pri objednávke a následnej kúpe Vstupenky/Vstupeniek vystupuje v postavení zdaniteľnej osoby, a súčasne, ktorý o vydanie daňového dokladu požiada, a presne, správne a úplne vyplní fakturačné údaje uvedené vo formulári objednávky Vstupenky (v rozsahu obchodné meno, sídlo – miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) vždy a Zákazníkovi, ktorý nevystupuje v postavení zdaniteľnej osoby na jeho žiadosť. V prípade, ak je konanie Podujatia ohraničené minimálnym počtom zakúpených Vstupeniek, ktorý nebol dosiahnutý počas trvania Ponuky Podujatia, a z tohto dôvodu bolo Podujatie zrušené, alebo zmenené, platba kúpnej ceny za Vstupenku bude vrátaná Zákazníkovi Organizátorom Podujatia, alebo Sprostredkovateľom na účet, z ktorého bola platba kúpnej ceny Vstupenky zrealizovaná, a to v lehotách určených v zmysle podmienok Organizátora.

Zákazník je povinný chrániť Vstupenku pred stratou, odcudzením, alebo zneužitím a uchovávať ju na bezpečnom mieste.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie Organizátorovi Podujatia, alebo ním poverenej osobe vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, pokynmi, predpismi, poriadkami, prípadne inými dokumentami Organizátora, ktoré sa týkajú takéhoto Podujatia, a tieto sa zaväzuje dodržiavať. Účasťou Zákazníka na Podujatí, alebo nevyužitím Vstupenky zo strany Zákazníka účasťou na Podujatí, sa záväzky vyplývajúce zo Vstupenky považujú za splnené. V prípade, ak sa Zákazník nezúčastní Podujatia v termíne konania Podujatia, stráca Vstupenka platnosť ukončením Podujatia a Zákazník nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky, prípade nárok na zľavu z kúpnej ceny Vstupenky. Zákazník súhlasí, aby mu Organizátor Mystery Pub s.r.o. zasielal na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii Zákazníka na www.mysteryeshop.sk, alebo v procese nákupu Vstupenky e-mailové správy ako nástroj priameho marketingu, pričom tento súhlas je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať. Zákazník berie na vedomie, že nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom ponúkať Vstupenku na ďalší predaj akýmkoľvek tretím osobám. Zákazník udeľuje výslovný súhlas Organizátorovi a tretím osobám na primerané zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (obrazovej snímky, podobizne, obrazového a zvukového záznamu) na Podujatí, alebo v súvislosti s ním, a to za účelom jeho použitia pre televízne, rozhlasové, tlačové a/alebo filmové spravodajstvo, a rovnako na umelecké účely.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie, alebo zničenie Vstupenky a nevzniká mu povinnosť poskytnúť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku. V prípade straty, alebo odcudzenia Vstupenky sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V prípade hlásenia predmetnej skutočnosti príslušnému útvaru policajného zboru, zašle Zákazník kópiu takéhoto oznámenia Organizátorovi, spoločne s informáciou o strate, alebo odcudzení Vstupenky. V takomto prípade bude Zákazníkovi vystavená náhradná Vstupenka len za predpokladu, že vlastníka Vstupenky je možné určiť bez dôvodných pochybností. Stratená, alebo odcudzená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Zákazník sa súčasne zaväzuje vyplniť čestné prehlásenie o predmetnej skutočnosti. Vystavenie náhradnej Vstupenky môže podliehať poplatkovej povinnosti Organizátora. V prípade poškodenia Vstupenky v situácii, kedy si Zákazník nemôže opätovne vytlačiť Vstupenku z e-mailovej adresy, na ktorú mu bola zaslaná, sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V takomto prípade bude vystavená Zákazníkovi náhradná Vstupenka len s výslovným, pričom poškodená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Vystavenie náhradnej Vstupenky môže podliehať poplatkovej povinnosti Organizátora.

Zľavový kupón:

Ide o číselný kód / znakový kód, ktorý udeľuje Organizátor a kupujúci ho môže využiť na uplatnenie zľavy zo Vstupenky.

Zákazník:

Je fyzická osoba, právnická osoba, alebo iná tretia osoba, ktorá si prostredníctvom webového portálu www.mysteryeshop.sk zakúpila Vstupenku na ňou vybrané Podujatie uverejnené Organizátorom na webovom portáli www.mysteryeshop.sk. Zákazník môže byť registrovaný, alebo neregistrovaný používateľ tovarov a služieb poskytovaných na webovom portáli www.mysteryeshop.sk. Zákazník dáva bez akýchkoľvek nárokov Organizátorovi a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na digitálne, tlačové využitie / publikovanie. V prípade, že zákazník nesúhlasí so zverejnením jeho osoby môže so svojou žiadosťou kontaktovať Organizátora.

Zmluvný vzťah:

Zmluvný vzťah vzniká medzi Organizátorom a Zákazníkom kúpou Vstupenky na podujatie Organizátora Mystery Pub s.r.o. prostredníctvom webového portálu www.mysteryeshop.sk.

ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

Rozsah služieb je vždy definovaný na online stránke Podujatia, ktoré je vytvorené prostredníctvom www.mysteryeshop.sk samotným Organizátorom alebo v osobitnej Objednávke. Organizátor si vyhradzuje právo presunúť konanie Podujatia na iný termín pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. vážna choroba prezentujúcich, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu, vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, skutočností vzniknutých následkom ročných období, vplyvmi počasia, nepriaznivého zdravotného stavu účinkujúcich na Podujatí a pod.). O zmene bezodkladne informuje Zákazníka emailom na mailové adresy použité v registráciách systému www.mysteryeshop.sk. V prípade, že Zákazník s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo presunúť podujatie na iný termín pri nedostatočnom počte Zákazníkov. O zmene bezodkladne informuje Zákazníka emailom na emailové adresy použité v registráciách na www.mysteryeshop.sk. V prípade, že Zákazník s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy písomne odstúpiť. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť miesto konania Podujatia alebo zmenu organizátorov programu podujatia. O zmene bezodkladne informuje Zákazníka emailom na mailové adresy použité v registráciách na www.mysteryeshop.sk. Zmena miesta Podujatia a organizátorov programu však nie je dôvodom na možnosť odstúpenia od zmluvy pokiaľ nedošlo k zníženiu rozsahu služby. Organizátor si vyhradzuje právo Podujatie zrušiť pri nedostatočnom počte Zákazníkov o čom bezodkladne informuje Zákazníkov zverejnením na webovom portáli www.mysteryeshop.sk a emailom na mailové adresy použité v registráciách na www.mysteryeshop.sk.

V  prípade zmien na Podujatí z relevantných dôvodov nemá Zákazník nárok na vrátenie nákladov a výdavkov, ktoré mu vznikli z dôvodov zmien Podujatia vykonaných zo strany Organizátora (napr. náklady na stravu, dopravu do miesta konania Podujatia, ubytovanie v mieste konania Podujatia a i.).

Zákazník týmto berie na vedomie a potvrdzuje, že sa pred prvým použitím služieb dostupných na webovom portáli www.mysteryeshop.sk, rovnako aj pred vyplnením objednávky a zakúpením Vstupenky na webovom portáli www.mysteryeshop.sk riadne oboznámil s aktuálnym znením VOP (Všeobecné Obchodné Podmienky), tieto akceptuje a zaväzuje sa ich dodržiavať.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:

a.) ak Organizátor oznámi zmenu termínu Podujatia a Zákazník so zmenou nesúhlasí;

b.) Organizátorovi uplynula lehota na vybavenie reklamácie.

Odstúpením Zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Organizátor je povinný vrátiť Zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Podujatie. Zákazník sa zaväzuje takto zaslané finančné prostriedky prijať. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle Zákazník emailom na adresu Organizátora: info@mysteryeshop.sk. Odstúpenie od zmluvy musí byť potvrdené spätným emailom od Organizátora. V prípade začatia Podujatia a účasti Zákazníka na Podujatí už nie je možné od zmluvy odstúpiť.

Odstúpenie od kúpy Vstupenky Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že s prihliadnutím na ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny za Vstupenku, nakoľko Zákazník – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Zmluvný vzťah založený kúpou a predajom Vstupenky na Podujatie nepochybne predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa Organizátor ako predávajúci zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi ako spotrebiteľovi služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času v podobe účasti na Podujatí, pričom sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase a v dohodnutej lehote. S prihliadnutím na ods. 1 nie je Zákazník oprávnený vrátiť už zaplatenú a prevzatú Vstupenku a odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať v  čase uvedenom v Ponuke. Obdobne, Zákazník nie je oprávnený požadovať vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky a odstúpenie od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky, ktorá nebola využitá zo strany Zákazníka.

Organizátor je oprávnený odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:

Ak Organizátor oznámi zrušenie Podujatia Odstúpením Organizátora od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Organizátor je povinný vrátiť Zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Vstupenku. Informáciu o odstúpení zašle Organizátor v elektronickej podobe na email Zákazníka.

REKLAMÁCIA A JEJ UPLATNENIE

Zákazník je oprávnený bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) dní po obdržaní a vytlačení Vstupenky reklamovať u Organizátora odôvodnené a preukázateľné vady Vstupenky, ktoré zistil po obdržaní a vytlačení Vstupenky (napr. Vstupenka nie je vystavená na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, obsahuje iné údaje ako tie uvedené v Ponuke, neobsahuje požadované náležitosti podľa týchto VOP, obsahuje neúplné, nepresné, alebo nesprávne údaje z dôvodov nezavinených Zákazníkom, je vystavená na inú osobu ako Zákazníka a i. ). Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu aj v prípade, ak v lehote 48 hodín od prijatia platby kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške Organizátorom neobdrží Vstupenku na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii alebo v procese nákupu Vstupenky. Reklamáciu treba podať e-mailom na info@mysteryeshop.sk alebo poštou na Mystery Pub s.r.o., Šintavská 22, 851 05  Bratislava

Dodatočne zistené vady nebudú akceptované. V prípade, ak Zákazník neuplatní reklamáciu spôsobom a v lehotách podľa tohto článku, Organizátor nie je povinný vybaviť reklamácie Zákazníka zaslané po lehote, alebo iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku VOP. Sprostredkovateľ vybaví reklamáciu spravidla do desiatich (10) dní od doručenia reklamácie, vrátane Vstupenky a zašle Zákazníkovi vyjadrenie o vybavení reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie na e-mailovú adresu, alebo na adresu, z ktorej bola Zákazníkom reklamácia zaslaná. Ak Organizátor po posúdení reklamácie uzná, že reklamácia je opodstatnená, oznámi Zákazníkovi kladné vybavenie reklamácie a určí spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na termín konania Podujatia, a to buď zaslaním novej Vstupenky, ktorá bude bez vád a nedostatkov na adresu trvalého bydliska/adresu sídla Zákazníka, alebo na e-mailovú adresu v podobe ,,E-ticketu“. Reklamácie vád Vstupenky zaslané až po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zmene a zrušení nebudú akceptované.

Organizátor je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Organizátor je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Organizátor je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď / bezodkladne. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť Zákazníka s programom a organizáciou Podujatia, nenaplnenie očakávaní Zákazníka s programom. Reklamácia sa uplatňuje emailom info@mysteryeshop.sk, telefónom: +421 907 268 731.

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov zákazníkov je upravená: Podmienkami a informáciou o ochrane osobných údajov uvedenými na www.mysteryeshop.sk

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Organizátor Mystery Pub s. r. o. nezodpovedá za majetkovú škodu na Podujatiach. Účastníci Podujatia sú povinní si chrániť svoje osobné veci.

Účastník podujatia sa zúčastňuje podujatí organizované Mystery Pub s. r. o. dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Sú si vedomí, že za prípadné úrazy spôsobené na podujatí organizovanými Mystery Pub s. r. o. Organizátor nijak nezodpovedá.

Zákazník je povinný skontrolovať údaje na Vstupenke a prípadné chyby oznámiť Organizátorovi. V prípade, že sa tak nestane, Organizátor nezodpovedá za následky z toho vyplývajúce.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.mysteryeshop.sk a sú platné dňom kúpy Vstupenky. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že zakúpením Vstupenky prostredníctvom webového portálu www.mysteryeshop.sk a jej predložením pri vstupe na konkrétne Podujatie vyjadruje svoj výslovný súhlas s týmito VOP, ako aj obchodnými podmienkami, pokynmi, predpismi, poriadkami a inštrukciami Organizátora. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Za rovnopis s platnosťou originálu sa považuje aj fotokópia alebo scan týchto VOP, ak nebude preukázané inak. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi kúpou Vstupenky a samotným Podujatím, o tejto zmene Organizátor Zákazníka oboznámi. ORGÁN DOZORU Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava. T

Organizátor a Zákazník sa zaväzujú, že všetky spory súvisiace, vyplývajúce, alebo týkajúce sa týchto VOP budú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. V prípade, ak dohoda nie je možná, spor bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. Jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy, alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení VOP. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2021.